fbpx
ВАЖИ ДО 10.11.2020

Статистичка анализа на податоци во Python

(ONLINE ОБУКА)

Статистиката е основата на машинското учење. Една од клучните вештини на секој Data Scientist или Data Analyst познавањето на статистика и математика. Аналитичкиот ум, односно аналитичкиот начин на размислување се основа за било каква работа со "бројки" и податоци. На оваа обука ќе научите како да направите статистичка анализа на податоците кои ги имате и како да извлечете статистички заклучоци при вашата анализа. Оваа едноставна и интерактивна обука ќе ве подигне на едно повисоко ниво во областа и ќе ви даде знаење кое од вас ќе направи одличмни аналитичари.

We practice what we teach.

 

Што е опфатено со оваа обука

По завршувањето на овој курс ќе научите како користејќи Python да направите статистичка анализа на вашите податоци, ќе дознаете како да препознаете одредени pattern-и во однесувањето на најважните индикатори на вашиот бизнис и финално да научите што се временски серии и како истите да ги користите при анализа на вашите податоци.

1Статистичка анализа на податоци со Python
 • Со завршувањето на оваа обука ќе ги знаете сите чекори кои се потребни да се направат при една статистичка анализа на вашето множество на податоци.
 • Ќе научите што се временски серии, како истите функционираат и како се користат при предвидување на идни резултати или настани.
 • Ќе научите за најважните статистички методи кои се користат во решавање на конкретни бизнис проблеми.
 • На обуката ќе работиме на примери и ќе правиме студии на различни случаи. Без досадни презентации.
 • Ќе научите да правите основни статистички пресметки и да дојдете до краен заклучок кој ќе ви помогне при носењето на одлуки.
2Содржина на обуката
 • Дескриптивна статистика
 • Основни концепти на веројатност
 • Диструбции
 • Интервали на доверба
 • Тестирање на хипотези
 • ANOVA
 • Основни непараметарски тестови
 • Регресија
 • Вовед во Анализа на Временски серии
3Што добивате?
 • Работа преку практични примери
 • Можност да се учи од ментор со преку 15 години искуство
 • Можност да изучите еден од модулите на првата верификувана Data Science академија во Македонија
 • Бесплатен софтвери и data sets во времетрање на обуката
 • Сертификат за учество
4Услови
 • Не е потребно предзнаење од data science, машинско учење или статистика
 • Потребно е претходно искуство со работа со податоци во Ексел или друга алатка. За оние кои не знаат Python ќе бидат испратени материјали и ќе биде одржан подготвителен час
 • Донесете свој лаптоп

Цена

22.500денари

20% попуст за претходни студенти