fbpx

Добредојдовте на првата академија за Бизнис Интелигенција во Македонија

По успешно завршената академија за Data Science и преку 200те поминати слушатели на обуките кои ги организиравме во последните година и пол постоење, спремни сме да понудиме уникатна програма за Бизнис Интелигенција. Академијата за 8 месеци ќе ви го даде комплетното знаење за имплементација на “Self Service“ аналитичко решение и ќе ве трансформира во светски консултант со интегрирано знаење на бизнис и најдобрите практики на бизнис интелигенцијата.

Нашата цел е преку споделување на знаењето кое го имаме во областа, е индиректно да бидеме дел од успехот на многу македонски компании. Во текот на оваа академија ќе го научите процесот на автоматизација на моменталниот reporting и ќе научите како технички и методолошки да ја доведете компанијата во/со која работите до фаза на комплетна слобода при користење на податоци и да ги доближите до парадигмата на “Self Service Analytics “.
ПОДАТОЦИТЕ се второто најважно “основно средство“ на секоја компанија и Вие ќе можете да ги максимално да ги искористите нивните придобивки.

На оваа академија ќе примениме концепт на практично учење каде што предавањата ќе бидат поделени на теорија и практичен дел. Фокусот ќе биде на индивидуалниот пристап на слушателот, разбирањето на проблемот и совладувањето на предизвиците. Практичниот дел ќе се базира на индивидуално менторство кое ќе овозможи слобода на слушателот да си го дефинира својот стил на работа.

Self-service analytics
“Self-service analytics“ e парадигма која ја истакнува важноста на ад-хок анализата на податоци особено во околина кога истата е направена од страна на индивидуалните деловни корисници, а не од страна на статистичари или програмери.
Специфичности и придобивки
Академијата за Бизнис Интелигенција, ги става на еднакво важно ниво деловното и техничкото познавање од една област. Секој слушател на академијата, ќе го научи целиот процес на развој на аналитичко решение, од бизнис анализа, поставување на архитектура, па се до имплементација на потребните компоненти од решението. Крајната цел е секој еден од вас да биде во можност самостојно да сработи проект во својата компанија или како надворешен консултант во некоја од македонските или странските компании. Низ целиот процес ќе ве следат консултантите на Дата Мастерс кои ќе ве водат во текот на учењето за да направите конекција помеѓу бизнис процесите и аналитиката. Потоа базирано на начинот на работење на компаниите, да изработите “tailor made“ решение. Користејќи ги најдобрите практики од минатата академија и нашето искуство во оваа гранка оваа академија ќе биде поделена на 2 дела, теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел ќе ги поминете сите чекори на еден реален проект од областа и ќе ги стекнете сите вештини потребни за да анализирате и имплементирате едно вакво решение, учејќи ги најдобите практики на Дата Мастерс кои се применуваат на сите проекти на кои досега сме работеле. Во практичниот дел ќе бидете во можност да добиете проект кој што е во областа која вас ве интересира или пак областа во која работите, за да можете практично да ја примените целата методологија која ќе се изучува во првиот дел.
Наставна програма

ФАЗА 1
Вовед во Bussiness Intelligence
Во овој модул од академијата слушателите ќе се запознаат со тоа што претставува Business
Intelligence како област и која е нејзината примена во бизнисот. Ќе биде изучена основната
структурата на овој систем и компонентите од кои е сочинет.

Анализа на бизнис проблем
По добивањето на основното знаење околу бизнис интелигенцијата и сите чекори низ кој еден поминува еден проект, следи анализа бизнис проблем кој ќе биде анализиран од страна на консултантите на Дата Мастерс и слушателите преку серија на интерактивни работни сесии. Во овој дел ќе се постават стандардите за тоа како се прави бизнис анализа, кои прашања се поставуваат на клиентот и како одговорите ни помагаат низ понатамошниот развој.

ФАЗА 2
По изучувањето на анализата, одиме кој техничкиот дел од академијата во кој ќе се научат 2 клучни вештини кој еден консултант треба да ги поседува, односно, познавање на бази на податоци, со напредни SQL вештини и познавање на најдобрите практики за интеграција на податоци од повеќе извори.

Организација и анализа на податоци со SQL
Во овој модул ќе се изучува SQL, јазикот за манипулација на податочни структури, неговата
синтакса и структура. Слушателите ќе се запознаат со начинот на креирање на бази на податоци, манипулација со податоците и нивна модификација, како и самостојно извршување анализи врз постоечките податоци и извлекување на корисни информации.
Ќе се користи алатката SQL Server Management Studio koja служи за управување на бази на
податоци, како и јазикот за нивна манипулација - SQL кој овозможува конфигурација,
мониторирање и администрирање на базите на податоци.

Integration Services – ETL процес
Овој модул ќе вклучи целосно запознавање со концептот на ETL (Extract, Transform и Load) кој
вклучува превземање на податоци од различни извори (ексел, csv, оперативни бази на податоци), нивно интегрирање, трансформирање и структурирање во множество од податоци кој е наменет за анализа на податоци. Слушателите ќе се запознаат со уште една алатка од BI плафромата на Microsoft - SQL Server Integration Services чија намена е автоматизација на погоре наведениот ETL процес.

ФАЗА 3
Во третата фаза, познавајќи го бизнис проблемот и имајќи ги техничките вештини, ќе го поставиме проектот, заеднички ќе ја дизајнираме околината и ќе го имплементираме Data Warehouse-от кој што вие самите ќе го креирате. Во овој дел, ќе се добие комплетна слобода за да ја направите првата имплементација заедно со нас. Точките кои ќе се изучат се следниве:

Моделирање и Анализа на Dаta Warehouse – Модели на бази наменети за анализа на податоци
Во овој модул ќе се изучуваат техниките и методите за структурирање на податоците во база на податоци која има дизајн кој е оптимизиран за брзо добивање на резултати. Овие
модели на податоци се дизајнирани на начин да сумаризират податоци и даваат брз резултат за анализирање на нумерички информации.  

Визуелизација на податоци од DataWarehouse со Power BI.
Овој модул вклучува работа со Microsoft Power BI алатката која е наменета за анализа и визуелизација на податоци. Слушателите ќе научат како да се визуелизираат и графички да се претстават податоците на начин преку кој ќе се даде фокус на корисни информации и со тоа ќе се овозможи подобра контрола и менаџмент на бизнисот.
Визуелизацијата и графичката презентација на податоците е неопходна за анализа на масивни количини на податоци се со цел да се донесат правилни одлуки во бизнисот базирани на извлечените корисни информации.
Во овој дел ќе се изучува јазикот DAX (Data Analysis Expressions) кој се базира на функции и
овозможува напредна анализа на информациите за нивна подобра визуелизација.
И овој дел како и останатите ќе биде самостоен односно самите предавања ќе бидат генерални и теоретски и практични каде што ќе се постават целите на вежбата, а слушателите самостојно ќе работат на своите податоци, за што понатаму ќе добијат индивидуална евалуација на сработеното

Работа на проект
По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава
комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско
искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2
месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

Стекнати компетенции и кариерен пат

По завршување на оваа академијата учесниците ќе можат:

 • Самостојно да анализираат, дефинираат, дизајнираат и имплементираат аналитичко решение да ги дефинираат основните бизнис процеси во дадена компанија
 • Самостојно да дизајнираат аналитичка база на една компанија која ќе биде основа за Self Service аналитика
 • Да креираат бази на податоци и самостојно да анализраат податоци користејќи SQL
 • Интегрираат повеќе извори на податоци, бази или документи, со цел автоматска обработка на податоците и припрема за понатамошна визуелизација и репортинг
 • Да направат основно кластерирање на податоци и да ги познаваат најпознатите алгоритми за сегментација на податоци
 • Да ги користат сите алатки на Microsoft BI Платформата, односно SSMS, SSIS, SSAS и Power BI
 • Да ги применуваат најдобрите практики за интеграција на податоци
 • Да сетираат комплетен Pipeline на податоците и да го пуштат комплетното решение во продукција

Кариерен пат:

По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Business Intelligence Consultant“ и ќе можете да ja унапредите вашата постоечка работна позиција или да станете самостоен консултант во областа

Аплицирање и поволности

Дали оваа академија е за вас?
Оваа академија е за вас:

 • Доколку сте претприемач со силно познавање од бизнис процесите на некоја област, кој има желба да го искористи досегашното искуство и да прерасне во консултант од областа
 • Почетници кои сакаат да се насочат во една уникатна област која допрва ќе стане популарна во Македонија
 • Вработени кои сакаат да бидат дел од трансформацијата на својата компанија и да си дадат компетно нова насока себеси, но и на својата компанија

Поволности:

 • Black Friday 20% попуст за склучен договор до 30.11.2020 со можност за плаќање на рати
 • Плаќање на 10 рати
 • 24 рати без камата преку НЛБ кредитна линија
 • 5% попуст за плаќање во готово по 28.10.2020
Наставна динамика
 • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
 • Понеделник и среда од 17:30ч до 21:00ч
 • Online предавања со можност за следење на наставата во нашите канцеларии по протокол од МОН
 • Консултации во живо

Начин на аплицирање:

За да бидете дел од Академијата за Бизнис Интелигенција, само внесете ги вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира за средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете повеќе информации околу програмата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата.

Со среќа!

 

Мake the first step to become the Мaster of your data!

 

ПОЧЕТОК НА АКАДЕМИЈАТА

07.12.2020

2.500 евра

Направете го првиот чекор кон
вашата иднина во Business Intelligence.

Местата се ограничени, резервирајте сега!

21Максимален број на студенти

00

days


Преостанати денови за аплицирање

5Преостанати слободни места

ПРИЈАВА

Оставете ги вашите лични податоци и нашиот тим ќе ве исконтактира

 

  За повеќе информации контактирајте не...

  070 242 100

  Добредојдовте на првата академија во Македонија за Бизнис Интелигенција

  По успешно завршената академија за Data Science и преку 200те поминати слушатели на обуките кои ги организиравме во последните година и пол постоење, спремни сме да понудиме уникатна програма за Бизнис Интелигенција. Обуката за 8 месеци ќе ви го даде комплетното знаење за дефиниција и имплементација на “Self Service“ аналитичко решение и ќе ве трансформира во светски консултант со интегрирано знаење на бизнис и најдобрите практики на бизнис интелигенцијата.

  Нашата цел е преку споделување на знаењето кое го имаме во областа, е индиректно да бидеме дел од успехот на многу македонски компании. Во текот на оваа академија ќе го научите процесот на автоматизација на моменталниот reporting и ќе научите како технички и методолошки да ја доведете компанијата во/со која работите до фаза на комплетна слобода при користење на податоци и да ги доближите до парадигмата на “Self Service Analytics “.
  ПОДАТОЦИТЕ се второто најважно “основно средство“ на секоја компанија и Вие ќе можете да ги максимизирате нивните придобивки.

  Со оваа академија, спремни сме да примениме концепт на практично учење каде што самите предавања ќе бидат поделени на теорија и практичен дел, во кој фокусот ќе биде на индивидуалниот пристап на слушателот, разбирањето на проблемот и совладувањето на предизвиците. Практичниот дел ќе се базира на индивидуално менторство кое ќе овозможи слобода на слушателот да си го дефинира својот стил на работа.

  Self-service analytics
  “Self-service analytics“ e парадигма која ја истакнува важноста на ад-хок анализата на податоци особено во околина кога истата е направена од страна на индивидуалните деловни корисници, а не од страна на статистичари или програмери.
  Специфичности и придобивки
  Академијата за Бизнис Интелигенција, ги става на еднакво важно ниво деловното и техничкото познавање од една област. Секој слушател на академијата, ќе го научи целиот процес на развој на аналитичко решение при што ќе се покрие целиот процес, од бизнис анализа, поставување на архитектура, па се до имплементација на потребните компоненти од решението. Крајната цел е секој еден од вас да биде во можност самостојно да сработи проект во својата компанија или како надворешен консултант во некоја од Македонските или странските компании. Низ целиот процес ќе бидете следени од консултантите на Дата Мастерс кои ќе ве водат во текот на учењето за да направите конекција помеѓу бизнис процесите и аналитиката, а со тоа базирано на начинот на работење на компаниите да изработите “tailor made“ решение. Користејќи ги најдобрите практики од минатата академија и нашето искуство во оваа гранка оваа академија ќе биде поделена на 2 дела, теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел ќе ги поминете сите чекори на еден реален проект од областа и ќе ги стекнете сите вештини потребни за да анализирате и имплементирате едно вакво решение, Учејќи ги најдобите практики на Дата Мастерс кои се применуваат на сите проекти на кои досега сме работеле. Во практичниот дел ќе бидете во можност да добиете проект кој што е во областа која вас ве интересира или пак областа во која работите, за да можете практично да ја примените целата методологија која ќе се изучува во првиот дел.
  Наставна програма

  ФАЗА 1
  Вовед во Bussiness Intelligence
  Во овој модул од академијата слушателите ќе се запознаат со тоа што претставува Business
  Intelligence како област и која е нејзината примена во бизнисот. Ќе биде изучена основната
  структурата на овој систем и компонентите од кои е сочинет.

  Анализа на бизнис проблем
  По добивањето на основното знаење околу бизнис интелигенцијата и сите чекори низ кој еден поминува еден проект, следи анализа бизнис проблем кој ќе биде анализиран од страна на консултантите на Дата Мастерс и слушателите преку серија на интерактивни работни сесии. Во овој дел ќе се постават стандардите за тоа како се прави бизнис анализа, кои прашања се поставуваат на клиентот и како одговорите ни помагаат низ понатамошниот развој.

  ФАЗА 2
  По изучувањето на анализата, одиме кој техничкиот дел од акадмеијата во кој ќе се научат 2 клучни вештини кој еден консултант треба да ги поседува, односно, познавање на бази на податоци, со напредни SQL вештини и познавање на најдобрите практики за интеграција на податоци од повеќе извори.

  Организација и анализа на податоци со SQL
  Во овој модул ќе се изучува SQL, јазикот за манипулација на податочни структури, неговата
  синтакса и структура. Слушателите ќе се запознаат со начинот на креирање на бази на податоци, манипулација со податоците и нивна модификација, како и самостојно извршување анализи врз постоечките податоци и извлекување на корисни информации.
  Ќе се користи алатката SQL Server Management Studio koja служи за управување на бази на
  податоци, како и јазикот за нивна манипулација - SQL кој овозможува конфигурација,
  мониторирање и администрирање на базите на податоци.

  Integration Services – ETL процес
  Овој модул ќе вклучи целосно запознавање со концептот на ETL (Extract, Transform и Load) кој
  вклучува превземање на податоци од различни извори (ексел, csv, оперативни бази на податоци), нивно интегрирање, трансформирање и структурирање во множество од податоци кој е наменет за анализа на податоци. Слушателите ќе се запознаат со уште една алатка од BI плафромата на Microsoft - SQL Server Integration Services чија намена е автоматизација на погоре наведениот ETL процес.

  ФАЗА 3
  Во третата фаза, познавајќи го бизнис проблемот и имајќи ги техничките вештини, ќе го поставиме проектот, заеднички ќе ја дизајнираме околината и ќе го имплементираме Data Warehouse-от кој што вие самите ќе го креирате. Во овој дел, ќе се добие комплетна слобода за да ја направите првата имплементација заедно со нас. Точките кои ќе се изучат се следниве:

  Моделирање и Анализа на Dаta Warehouse – Модели на бази наменети за анализа на податоци
  Во овој модул ќе се изучуваат техниките и методите за структурирање на податоците во база на податоци која има дизајн кој е оптимизиран за брзо добивање на резултати. Овие
  модели на податоци се дизајнирани на начин да сумаризират податоци и даваат брз резултат за анализирање на нумерички информации.  

  Визуелизаицја на податоци од DataWarehouse со Power BI.
  Овој модул вклучува работа со Microsoft Power BI алатката која е наменета за анализа и визуелизација на податоци. Слушателите ќе научат како да се визуелизираат и графички да се претстават податоците на начин преку кој ќе се даде фокус на корисни информации и со тоа ќе се овозможи подобра контрола и менаџмент на бизнисот.
  Визуелизацијата и графичката презентација на податоците е неопходна за анализа на масивни количини на податоци се со цел да се донесат правилни одлуки во бизнисот базирани на извлечените корисни информации.
  Во овој дел ќе се изучува јазикот DAX (Data Analysis Expressions) кој се базира на функции и
  овозможува напредна анализа на информациите за нивна подобра визуелизација.
  И овој дел како и останатите ќе биде самостоен односно самите предавања ќе бидат генерални и теоретски и практични каде што ќе се постават целите на вежбата, а слушателите самостојно ќе работат на своите податоци, за што понатаму ќе добијат индивидуална евалуација на сработеното

  Работа на проект
  По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава
  комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско
  искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2
  месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

  Стекнати компетенции и кариерен пат

  По завршување на оваа академијата учесниците ќе може да:

  • Самостојно да анализираат, дефинираат, дизајнираат и имплементираат аналитичко решение да ги дефинираат основните бизнис процеси во дадена компанија
  • Самостојно да дизајнираат аналитичка база на една компанија која ќе биде основа за Self Service аналитика
  • Да креираат бази на податоци и самостојно да анализраат податоци користејќи SQL
  • Интегрираат повеќе извори на податоци, бази или документи, со цел автоматска обработка на податоците и припрема за понатамошна визуелизација и репортинг
  • Да направат основно кластерирање на податоци и да ги познаваат најпознатите алгоритми за сегментација на податоци
  • Да ги користат сите алатки на Microsoft BI Платформата, односно SSMS, SSIS, SSAS и Power BI
  • Да ги применуваат најдобрите практики за интеграција на податоци
  • Да сетираат комплетен Pipeline на податоците и да го пуштат комплетното решение во продукција

  Кариерен пат:

  По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Business Intelligence Consultant“ и ќе можете да ja унапредите вашата постоечка работна позиција или да станете самостоен консултант во областа

  Аплицирање и поволности

  Дали оваа академија е за вас?
  Оваа академија е за вас доколку:

  • Доколку сте претприемач со силно познавање од бизнис процесите на некоја област, кој има желба да го искористи досегашното искуство и да прерасне во консултант од областа
  • Почетници кои сакаат да се насочат во една уникатна област која допрва ќе стане популарна во Македонија
  • Вработени кои сакаат да бидат дел од трансформацијата на својата компанија и да си дадат компетно нова насока себеси, но и на својата компанија

  Поволности:

  • Early Bird 20% попуст за склучен договор до 25.10.2020 со можност за плаќање до 3 рати
  • Плаќање на 10 рати
  • 24 рати без камата преку НЛБ кредитна линија
  • 5% попуст за плаќање во готово по 25.10.2020
  Наставна динамика
  • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
  • Понеделник и среда од 17:30ч до 21:00ч
  • Online предавања со можност за следење на наставата во нашите канцеларии по протокол од МОН
  • Консултации во живо

  Начин на аплицирање:

  За да бидете дел од Академијата за Бизнис Интелигенција, само внесете ги вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира за средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете повеќе информации околу програмата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата.

  Со среќа!

   

  Мake the first step to become a Мaster of your data!

  ПОЧЕТОК НА АКАДЕМИЈАТА

  07.12.2020

  2.500 евра

  Направете го првиот чекор кон
  вашата иднина во Data Science.

  Местата се ограничени,
  резервирајте сега!

  21Максимален број на студенти

  00

  days


  Преостанати денови за аплицирање

  17Преостанати слободни места

  ПРИЈАВА

  Оставете ги вашите лични податоци и нашиот тим ќе ве исконтактира

   

   За повеќе информации контактирајте не...

   070 242 100

   Добредојдовте на првата академија во Македонија за Бизнис Интелигенција

   По успешно завршената академија за Data Science и преку 200те поминати слушатели на обуките кои ги организиравме во последните година и пол постоење, спремни сме да понудиме уникатна програма за Бизнис Интелигенција. Обуката за 8 месеци ќе ви го даде комплетното знаење за дефиниција и имплементација на “Self Service“ аналитичко решение и ќе ве трансформира во светски консултант со интегрирано знаење на бизнис и најдобрите практики на бизнис интелигенцијата.

   Нашата цел е преку споделување на знаењето кое го имаме во областа, е индиректно да бидеме дел од успехот на многу македонски компании. Во текот на оваа академија ќе го научите процесот на автоматизација на моменталниот reporting и ќе научите како технички и методолошки да ја доведете компанијата во/со која работите до фаза на комплетна слобода при користење на податоци и да ги доближите до парадигмата на “Self Service Analytics “.
   ПОДАТОЦИТЕ се второто најважно “основно средство“ на секоја компанија и Вие ќе можете да ги максимизирате нивните придобивки.

   Со оваа академија, спремни сме да примениме концепт на практично учење каде што самите предавања ќе бидат поделени на теорија и практичен дел, во кој фокусот ќе биде на индивидуалниот пристап на слушателот, разбирањето на проблемот и совладувањето на предизвиците. Практичниот дел ќе се базира на индивидуално менторство кое ќе овозможи слобода на слушателот да си го дефинира својот стил на работа.

   Self-service analytics
   “Self-service analytics“ e парадигма која ја истакнува важноста на ад-хок анализата на податоци особено во околина кога истата е направена од страна на индивидуалните деловни корисници, а не од страна на статистичари или програмери.
   Специфичности и придобивки
   Академијата за Бизнис Интелигенција, ги става на еднакво важно ниво деловното и техничкото познавање од една област. Секој слушател на академијата, ќе го научи целиот процес на развој на аналитичко решение при што ќе се покрие целиот процес, од бизнис анализа, поставување на архитектура, па се до имплементација на потребните компоненти од решението. Крајната цел е секој еден од вас да биде во можност самостојно да сработи проект во својата компанија или како надворешен консултант во некоја од Македонските или странските компании. Низ целиот процес ќе бидете следени од консултантите на Дата Мастерс кои ќе ве водат во текот на учењето за да направите конекција помеѓу бизнис процесите и аналитиката, а со тоа базирано на начинот на работење на компаниите да изработите “tailor made“ решение. Користејќи ги најдобрите практики од минатата академија и нашето искуство во оваа гранка оваа академија ќе биде поделена на 2 дела, теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел ќе ги поминете сите чекори на еден реален проект од областа и ќе ги стекнете сите вештини потребни за да анализирате и имплементирате едно вакво решение, Учејќи ги најдобите практики на Дата Мастерс кои се применуваат на сите проекти на кои досега сме работеле. Во практичниот дел ќе бидете во можност да добиете проект кој што е во областа која вас ве интересира или пак областа во која работите, за да можете практично да ја примените целата методологија која ќе се изучува во првиот дел.
   Наставна програма

   ФАЗА 1
   Вовед во Bussiness Intelligence
   Во овој модул од академијата слушателите ќе се запознаат со тоа што претставува Business
   Intelligence како област и која е нејзината примена во бизнисот. Ќе биде изучена основната
   структурата на овој систем и компонентите од кои е сочинет.

   Анализа на бизнис проблем
   По добивањето на основното знаење околу бизнис интелигенцијата и сите чекори низ кој еден поминува еден проект, следи анализа бизнис проблем кој ќе биде анализиран од страна на консултантите на Дата Мастерс и слушателите преку серија на интерактивни работни сесии. Во овој дел ќе се постават стандардите за тоа како се прави бизнис анализа, кои прашања се поставуваат на клиентот и како одговорите ни помагаат низ понатамошниот развој.

   ФАЗА 2
   По изучувањето на анализата, одиме кој техничкиот дел од акадмеијата во кој ќе се научат 2 клучни вештини кој еден консултант треба да ги поседува, односно, познавање на бази на податоци, со напредни SQL вештини и познавање на најдобрите практики за интеграција на податоци од повеќе извори.

   Организација и анализа на податоци со SQL
   Во овој модул ќе се изучува SQL, јазикот за манипулација на податочни структури, неговата
   синтакса и структура. Слушателите ќе се запознаат со начинот на креирање на бази на податоци, манипулација со податоците и нивна модификација, како и самостојно извршување анализи врз постоечките податоци и извлекување на корисни информации.
   Ќе се користи алатката SQL Server Management Studio koja служи за управување на бази на
   податоци, како и јазикот за нивна манипулација - SQL кој овозможува конфигурација,
   мониторирање и администрирање на базите на податоци.

   Integration Services – ETL процес
   Овој модул ќе вклучи целосно запознавање со концептот на ETL (Extract, Transform и Load) кој
   вклучува превземање на податоци од различни извори (ексел, csv, оперативни бази на податоци), нивно интегрирање, трансформирање и структурирање во множество од податоци кој е наменет за анализа на податоци. Слушателите ќе се запознаат со уште една алатка од BI плафромата на Microsoft - SQL Server Integration Services чија намена е автоматизација на погоре наведениот ETL процес.

   ФАЗА 3
   Во третата фаза, познавајќи го бизнис проблемот и имајќи ги техничките вештини, ќе го поставиме проектот, заеднички ќе ја дизајнираме околината и ќе го имплементираме Data Warehouse-от кој што вие самите ќе го креирате. Во овој дел, ќе се добие комплетна слобода за да ја направите првата имплементација заедно со нас. Точките кои ќе се изучат се следниве:

   Моделирање и Анализа на Dаta Warehouse – Модели на бази наменети за анализа на податоци
   Во овој модул ќе се изучуваат техниките и методите за структурирање на податоците во база на податоци која има дизајн кој е оптимизиран за брзо добивање на резултати. Овие
   модели на податоци се дизајнирани на начин да сумаризират податоци и даваат брз резултат за анализирање на нумерички информации.  

   Визуелизаицја на податоци од DataWarehouse со Power BI.
   Овој модул вклучува работа со Microsoft Power BI алатката која е наменета за анализа и визуелизација на податоци. Слушателите ќе научат како да се визуелизираат и графички да се претстават податоците на начин преку кој ќе се даде фокус на корисни информации и со тоа ќе се овозможи подобра контрола и менаџмент на бизнисот.
   Визуелизацијата и графичката презентација на податоците е неопходна за анализа на масивни количини на податоци се со цел да се донесат правилни одлуки во бизнисот базирани на извлечените корисни информации.
   Во овој дел ќе се изучува јазикот DAX (Data Analysis Expressions) кој се базира на функции и
   овозможува напредна анализа на информациите за нивна подобра визуелизација.
   И овој дел како и останатите ќе биде самостоен односно самите предавања ќе бидат генерални и теоретски и практични каде што ќе се постават целите на вежбата, а слушателите самостојно ќе работат на своите податоци, за што понатаму ќе добијат индивидуална евалуација на сработеното

   Работа на проект
   По завршувањето на теоретскиот дел, последните 6-10 недели од академијата ќе бидат посветени на вашето практично искуство. Праксата вели дека ниеден курс или академија не може да се мери со искуството стекнато на првите проекти. Нашата методологија на предавање создава
   комбинација од практичното и теоретското знаење, па затоа сакаме нашето консултантско
   искуство да ви го предадеме на тој начин што ќе ви го понудиме овој менторски период од 2
   месеци за да можете заедно со нас да го решите вашиот прв реален проект.

   Стекнати компетенции и кариерен пат

   По завршување на оваа академијата учесниците ќе може да:

   • Самостојно да анализираат, дефинираат, дизајнираат и имплементираат аналитичко решение да ги дефинираат основните бизнис процеси во дадена компанија
   • Самостојно да дизајнираат аналитичка база на една компанија која ќе биде основа за Self Service аналитика
   • Да креираат бази на податоци и самостојно да анализраат податоци користејќи SQL
   • Интегрираат повеќе извори на податоци, бази или документи, со цел автоматска обработка на податоците и припрема за понатамошна визуелизација и репортинг
   • Да направат основно кластерирање на податоци и да ги познаваат најпознатите алгоритми за сегментација на податоци
   • Да ги користат сите алатки на Microsoft BI Платформата, односно SSMS, SSIS, SSAS и Power BI
   • Да ги применуваат најдобрите практики за интеграција на податоци
   • Да сетираат комплетен Pipeline на податоците и да го пуштат комплетното решение во продукција

   Кариерен пат:

   По завршувањето на академијата ќе се стекнете со титула „Business Intelligence Consultant“ и ќе можете да ja унапредите вашата постоечка работна позиција или да станете самостоен консултант во областа

   Аплицирање и поволности

   Дали оваа академија е за вас?
   Оваа академија е за вас доколку:

   • Доколку сте претприемач со силно познавање од бизнис процесите на некоја област, кој има желба да го искористи досегашното искуство и да прерасне во консултант од областа
   • Почетници кои сакаат да се насочат во една уникатна област која допрва ќе стане популарна во Македонија
   • Вработени кои сакаат да бидат дел од трансформацијата на својата компанија и да си дадат компетно нова насока себеси, но и на својата компанија

   Поволности:

   • Early Bird 20% попуст за склучен договор до 25.10.2020 со можност за плаќање до 3 рати
   • Плаќање на 10 рати
   • 24 рати без камата преку НЛБ кредитна линија
   • 5% попуст за плаќање во готово по 25.10.2020
   Наставна динамика
   • 2 пати неделно по 3 часа и 30 минути
   • Понеделник и среда од 17:30ч до 21:00ч
   • Online предавања со можност за следење на наставата во нашите канцеларии по протокол од МОН
   • Консултации во живо

   Начин на аплицирање:

   За да бидете дел од Академијата за Бизнис Интелигенција, само внесете ги вашите лични податоци во формата за пријавување. Потоа нашиот тим ќе ве исконтактира за средба каде што ќе можете да се запознаете со вашиот предавач и асистентите со цел да добиете повеќе информации околу програмата. По средбата нашиот тим повторно ќе ве контактира за да го потврди вашето место на академијата.

   Со среќа!

    

   Мake the first step to become a Мaster of your data!

   ПОЧЕТОК НА
   АКАДЕМИЈАТА

   07.12.2020

   2.500 евра

   Направете го првиот чекор кон
   вашата иднина во Data Science.

   Местата се ограничени,
   резервирајте сега!

   21Максимален број на студенти

   00

   days


   Преостанати денови за аплицирање

   17Преостанати слободни места

   ПРИЈАВА

   Оставете ги вашите лични податоци и нашиот тим ќе ве исконтактира

    

    За повеќе информации
    контактирајте не...

    070 242 100